Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Działalność KARR S.A. nakierowana jest na wspomaganie rozwoju firm, tworzenie nowych miejsc pracy, znajdowanie nowych rynków zbytu oraz pomoc w dostosowaniu się do zmieniających się warunków gospodarczych.

W chwili obecnej proponowany jest udział w następujących projektach:

1) Sudecki Fundusz Dotacyjny - działanie 8.3, którego celem jest tworzenie nowych i trawłych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach programu przewidywane są  szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2) Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy - działanie 8.5 ma na celu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatkirelokacyjne dla osób zwolnionych i planowanych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

3) Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników - działanie 8.6 w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora MMiŚP poprzez dopinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Szczegóły projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.karr.pl - w zakładce PROJEKTY.