Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej "Poprawa bazy sportowej"

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 września br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej "Poprawa bazy sportowej"

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na drugą edycję  realizacji wynosi:  225 000,00 zł:

-  konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej realizowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu na istniejących obiektach sportowych, użytkowanych przez kluby sportowe na terenie Dolnego Śląska,

- celem realizacji zadania jest wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegającej na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów sportowych będących w dyspozycji klubów i stowarzyszeń sportowych oraz zakup  sprzętu/urządzeń sportowych dla remontowanego obiektu, możliwe jest też doposażenie/zakup urządzeń sportowych do obiektu sportowego będącego  w dyspozycji klubu i stowarzyszenia,

- dofinansowanie z programu przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych, które prowadzą szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,

- maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi do 50% całkowitego kosztu realizacji zadania, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania które nie przekroczy kwoty 100 000,00 zł.

- oferent zadania musi wnieść do realizacji zadania finansowy wkład własny w wysokości nie mniej niż 25% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania objętego konkursem: 09 XI 2020 - 31 XII 2020 r.

Termin składania ofert:  02 - 23 X 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Sportu, Kancelaria Ogólna ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Link do strony:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/sport/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenia-o-konkursach/2020-rok/