Nowy system śmieciowy

Szanowni Mieszkańcy

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego czasu właścicielem wytwarzanych przez mieszkańców odpadów będzie Gmina. Skutkiem zmian w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi jest sposobu naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz konieczność składania deklaracji, na podstawie której naliczana będzie opłata. Kluczowym elementem w wysokości opłaty będzie decyzja o segregowaniu odpadów, która pozwoli zmniejszyć ponoszone koszty.

Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do złożenia w Urzędzie Miasta Lubawka lub u zarządcy nieruchomości, deklaracji zawierającej informację o liczbie osób zamieszkujących na terenie nieruchomości. Termin składania pierwszej deklaracji został określony Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 29 marca 2013 roku.

Aby ułatwić mieszkańcom wprowadzenie w życie czekających nas zmian zamieszczamy ulotkę opisującą zasady funkcjonowania gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wzór deklaracji.

Informacje o sposobie wypełniania deklaracji dotyczących nieruchomości mieszkaniowych, można uzyskiwać:
- w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  Lubawka,

-u zarządcy komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz wspólnot w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce przy ul: Zielonej 12,
- w administracji Spółdzielni Mieszkaniowych.

Gdzie należy składać
deklaracje lub oświadczenia o wysokości opłat

Kto?

Miejsce złożenia

Co składamy?

Najemca lokalu w budynku komunalnym

Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej

Oświadczenie

Właściciel lokalu w budynku wspólnoty z ustalonym zarządcą

Zarządca wspólnoty

Deklaracja

Właściciel lokalu w budynku wspólnoty bez ustalonego zarządcy

Urząd Miasta Lubawka

Deklaracja

Właściciel lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Oświadczenie

Mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Oświadczenie

Właściciel nieruchomości (dom jednorodzinny, zabudowa szeregowa)

Urząd Miasta Lubawka

Deklaracja

 

Ulotka informacyjna >>

Deklaracja o wysokości opłat >>

Akty prawne >>