Konslutacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1, w związku z ust. 3 i 4 Uchwały Nr VII/336/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

ogłasza się rozpoczęcie konsultacji dotyczących

 

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)  na rok 2014

 

Termin konsultacji kończy się w dniu 27 listopada 2013 roku.

 

Na podstawie § 2 ust. 4 Uchwały Nr VII/336/10 konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej, wyrażającej opinię podmiotu konsultującego dotyczącą projektu konsultowanego aktu prawa miejscowego, podpisaną przez osobę albo osoby uprawnione do ich reprezentowania.

 

Burmistrz Miasta Lubawka

       /-/ Tomasz Kulon

 

Projekt uchwały w formacie PDF, dostępny na stronie

http://lubawka.nowoczesnagmina.pl/?a=6309